IMG_0365

Ngoại khóa giáo dục ATGT

1- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về an toàn trường học: Thông qua hệ thống thông tin đại chúng… tổ chức tuyên truyền về: