Liên hệ

Trường THCS Nam Hồng

Địa chỉ: Xã Nam Hồng – huyện Nam Trực – tỉnh Nam Định
Thầy Hiệu Trưởng: Lưu Xuân Tiến
Điện thoại:  0918908106; Email: thcsnamhong@gmail.com